Enø Skole 1739 - 1892
I perioden 1739 - 1939 er der på Enø blevet tilbudt herboende elever undervisning begyndelsesvis ved, at der blev stillet en skolestue til rådighed.
Enø's første egentlige skole blev opført i 1842 på adressen, Enø Kystvej nr. 146A. Skolen blev nedlagt med udgangen af 1892 for herefter at flytte til nyopført skolebygning.
Enø Kystvej 146A - Foto Borgen Paulsen (1892)  

Enø Skole  1893 - 1939
Enø's nye skole blev bygget på det areal, som senere kom til at udgøre en del af Dansk Folkeferie. Skolen havde 2 klasser og eleverne kom fra Enø og Karrebæksminde. Skolen ophørte som kommuneskole i 1939, for herefter at blive en integreret del af Karrebæk Centralskole..
Skolebygningen blev overtaget af Karrebæk Friskole og først revet ned i 1978
Enø Kystvej 55 - Foto Ole P. Jensen  

Karrebæk Friskole 1942 - 54
Karrebæk friskole etablerede sig i 1942 i Enø Skoles gamle skolebygning. Her virkede skolen til udgangen af 1944 for herefter at flytte til allerede eksisterende bygning på adressen, Karrebækvej 867, som i daglig tale omtaltes Røde Hus. Friskolen fortsatte sit virke indtil udgangen af 1953.
Som supplement til den offentlige skole etableredes i 1887 en privat realskole på Gl. Posthusvej i Karrebæksminde. Denne skoles videre skæbne kendes ikke af redaktionen.
Karrebækvej 867 - Foto Google (2009)  

Karrebækstorp Skole 1731 - 1939
Den første registrerede undervisning i Karrebækstorp blev tilvejebragt i 1731. Skolen lå midt i byen på den nuværende adresse, Teglværksvej 83 i Karrebækstorp indtil den i 1807 blev nedlagt og solgt til Justitsråd Neergaard. Undervisningen fortsatte på den ny opført skole mellem Karresbækstorp og Gumperup indtil 1861. I 1861 opførtes i Gumperup ny skole på nuværende adresse, Strandbakken 53 Karrebækstorp. Bygningen eksisterer den dag i dag.
Lærere i Karrebækstorp Skole gennem tiden
Søren Jensen Hellestrup 1731 - 1755 Søren Nicolajsen 1784 - 1809
Iver Nielsen Hersted 1755 - 1779   Lauritz Poulsen 1856 - 1897
Ole Christian Haldkjær 1780 - 1782   Henrik Mathiasen Nielsen 1897 - 19??
Joachim Jensen 1782 - 1784   Lærer Sørensen 1945 - ?
Teglværksvej 83 - Foto Google (2009)  

Karrebæk Skole 1725 - 1829
Karrebæk første skole blev bygget af grev Plessen af Saltø i 1725 som en del af hans filosofi - De plessenske Skoler - på adressen: Bygaden nr. 9 i Karrebæk.
Efter sigende skulle en mur fra den gamle skole være bevaret i den private bolig på adressen. Bygningen ophørte som skole i 1830 og solgtes for 300 Rd. og eleverne flyttede til den privat nyetablerede skolebygning beliggende Kirkebakken nr. 8.
Lærere i Karrebæk plessenske Skole gennem tiden
Johan Madsen Badenhof 1725 - 1736 Jep Pedersen Gundorph 1774 - 1791
? Høeg 1758 - 1763   Rasmus Parkam Hoffmann 1794 - 1827
Otto Hjorth 1763 - 1764   Enevold Peder Clausen 1827 - 1877
Peder Guldager 1774 - 1774      
Bygaden 9 - Fotograf ukendt (1725)  

Karrebæk Skole 1830 - 1939
Skolebygningen blev opført i 1830 som privat skole på adressen Kirkebakken nr. 8 i Karrebæk som afløser for Karrebæks første skole etableret af grev Plessen af Saltø. Skolen havde 85 elever i 1840. Ikke usædvanligt for datidens landsbyskoler gik eleverne kun i skole hver anden dag.
Skolen var privat finansieret helt frem til 1920 og fungerede som offentlig skole i perioden 1920-39, hvor skolen afløstes af den nyetablerede Karrebæk Centralskole.
Indtil 1936 var der bibliotek på skolen.
Lærere i Karrebæk gamle Skole gennem tiden
  1731 - 1755
Laurits Anders Hansen 1915 - 1920
Peter Rasmus Rasmussen 1915 - 1920
  1782 - 1784
  1784 - 1809
  1945 - 19??
Kirkebakken 8 - fotograf ukendt (1830)  

Rødkilde Lejrskole 1939 - ?
Skolebygningen som efter 1939 ikke yderligere blev anvendt til undervisning blev af Karrebæk Kommune under 2. Verdenskrig udlejet til Gl. Bakkehus med henblik på en evt. evakuering. (Gl. Bakkehus var på den tid inbegrebet af institutioner for åndssvage)
Efter krigen blev lejemålet ophævet. (Gl. Bakkehus ophørte sit virke i 1969).
I 1950 solgte Karrebæk Kommune skolebygningen til Københavns Kommune, som senere har afhændet den til forældrekredsen omkring Rødkilde Skole.
Lejrskolen, der oprindeligt var landsbyskole, er moderniseret i flere omgange og fremtræder i dag som en hyggelig og velholdt lejrskole med mange med et utal af  udfoldelsesmuligheder.
Der er 3 sovesale med plads til 36 elever og 4 lederværelser med plads til i alt 6. Køkkenet er et moderne veludstyret kantinekøkken med alt dertil hørende. Der er et hyggeligt opholdsrum med pejs samt spisesal ligeledes med pejs.
Grunden på 11.700 m2 ligger svagt skrånende ned mod den lille bæk (Møllerenden).
Kirkebakken 8 - Foto bestyrer, Konradsen  

Karrebæk Centralskole 1939 - 1969
I 1939 blev den gamle skole i Karrebæk og Enø Skole/Skolen på Longshave nedlagt og afløst af Karrebæk Centralskole. Skolen blev indviet den 14. oktober 1939. Karrebækstorp Skole anvendtes fortsat til de yngste elever indtil ca. 1959.
Skolen virkede som kommuneskole for Karrebæk Sogn indtil kommunalreformen i 1969, hvor skolen blev underlagt Næstved Skolevæsen.
Læs nogle af de hårrejsende historier fra Karrebæk Slole i 50'erne
Lærere på skolen 1. april 1950
Fuldtids - 1. lærer ? Andersen
Fuldtids - lærer Valdemar Nielsen
Fuldtids - lærer Frk. ?
Deltids - lærer ? Sørensen
Elever i 1. klasse 1950
Arne Hansen Karrebæk Inga Ditlevsen Karrebæk
Orla Konradsen Karrebæk   Kathe Petersen Karrebæk
Viggo Fischer Karrebæksminde   Kirsten Larsen Saltø Mark
Kirkebakken 41-43 - fotograf ukendt (1953)  

Karrebæk Sognebibliotek 1881 - 1984
I 1801 oprettede sognepræst Ole Brasen, Karrebæk et bibliotek omfattende 60 bind. Han fik tilskud fra Landhusholdningselskabet.
I 1832 overtog præstens søn arbejdet med biblioteket. Omkring 1900 foregik udlånet af bøger i Karrebæk Skole, hvor en lærer passede biblioteket.
I 1936 nedlagdes Karrebæk Bibliotek.
I 1953 oprettedes Karrebæk Sognebibliotek, som en filial af Næstved Bibliotek. Det passedes i ca. 20 år af lærer Valdemar Nielsen. Biblioteket lejede lokaler i Bethesda, Kirkebakken 3. I 1981 flyttede biblioteket til den gamle pedelbolig ved Karrebæk Skole. Fra 1984 har Bogbusen udgjort sognets bibliotek.
Kirkebakken 3 - Foto Google (2009)